9 maja 2018

Program Kursu EX-IN®

PROGRAM CERTYFIKOWANEGO KURSU EX-IN®

Tematy Modułów

 

Moduł 1: ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE

Cel: odkrycie i zrozumienia czym jest zdrowie, poznanie czym jest zdrowy tryb życia, sformułowanie osobistych strategii służących poprawie zdrowia psychicznego oraz poprawie relacji z rodziną i siecią społeczną.

 

Moduł 2: UMACNIANIE (Empowerment)

Cel: poznanie i umocnienie wewnętrznego poczucia siły, odnalezienie się w codziennych sytuacjach życiowych, nabycie oraz ćwiczenie umiejętności podejmowania decyzji, a także uzgadniania i dotrzymywania umów w relacjach z innym ludźmi.

 

Moduł 3: DOŚWIADCZENIE I UCZESTNICTWO

Cel: wspieranie procesu uświadamiania sobie myśli i zachowań związanych z przeżyciami w czasie choroby psychicznej, nabywanie umiejętności reflektowania i uzyskiwania tzw. „wglądu” poprzez mówienie o sobie w grupie i słuchanie przeżyć innych osób.

 

Moduł 4: ZDROWIENIE

Cel: poszerzenie świadomości i refleksji nad własną historią chorowania i zdrowienia, pozyskanie wiedzy o procesach wspierających zdrowienie oraz o ludziach, którzy wyzdrowieli, podjęcie decyzji i aktywne wejście w proces planowania własnego zdrowienia.

 

Moduł 5: TRIALOG

Cel: zrozumienia wartości trialogu, tj. współpracy a. osoby z doświadczeniem choroby psychicznej, b. jej rodziny i sieci społecznej oraz c. profesjonalistów (lekarza, terapeuty); współpraca ta daje możliwość poznania różnych perspektyw i spojrzeń na te same wydarzenia, a w rezultacie możliwość uzyskania bardziej efektywnego wsparcia na drodze do zdrowia.

 

Moduł 6: SAMOPOZNANIE

Terapeuci zazwyczaj nie rozmawiają z klientem bezpośrednio o jego objawach psychotycznych, gdyż uważa się, że może to na nowo przywołać treści psychotyczne. W związku z powyższym próbuje się tak traktować chorego, aby nie dotykać bezpośrednio ani tych bolesnych doświadczeń, ani konsekwencji choroby. Większość ludzi, którzy przeżyli jakoś psychiczny wstrząs ma poczucie, że tradycyjna psychiatria nie spostrzegła i nie zrozumiała ich przeżyć, a wręcz jeszcze bardziej przyczyniła się do ich wyobcowania niż rzeczywiście im pomogła. Doświadczenie objawów ma jednak swoje znaczenie. Tradycyjne zabiegi psychiatryczne skoncentrowane są na ograniczeniach wynikających z choroby, w mniejszym stopniu na tym aby wspierać pacjenta, żeby miał jak największy wpływ na proces swojego zdrowienia. Na końcu modułu uczestnicy będą potrafili w sposób spójny, zrozumiały i ustrukturyzowany opowiadać o swoich doświadczeniach oraz je spisywać; zostaną zapoznani z różnymi podejściami i modelami wyjaśniającymi zaburzenia psychiczne; poznają podstawowe zasady przeprowadzania wywiadu eksplorującego własne doświadczenie; będą lepiej rozumieć swoje przeżycia związane z chorobą (zwłaszcza tak zwane przeżycia psychotyczne, w szczególności słyszenie głosów).

 

Moduł 7: PEŁNOMOCNIK OSÓB DOTKNIĘTYCH CHOROBĄ

Cel: Wyposażenie osób z doświadczeniem w niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje, potrzebne do pełnienia roli pełnomocników osób dotkniętych chorobą (np. poprzez zakładanie stowarzyszeń, prowadzenie działań edukacyjnych i in.), tak aby mogli oni mieć swój realny wpływ na wprowadzanie i kształtowanie zmian w systemie opieki zdrowotnej, a głos beneficjentów mógł być usłyszany kiedy zapadają decyzje – po to aby działania terapeutyczne były jak najlepiej dostosowane do potrzeb pacjentów.

 

Moduł 8: OCENA PROCESU ZDROWIENIA

Cel: Moduł umożliwia uczestnikom kursu rozwinąć wiedzę i umiejętności potrzebne do tego, aby potrafili oni towarzyszyć innym ludziom będącym w kryzysie, lepiej rozumieli ich sytuacje i potrafili wspierać ich w tworzeniu planów na przyszłość oraz poddawać ocenie proces zdrowienia (swój oraz innych). Moduł ma także pomóc osobom z doświadczeniem choroby uporządkować myśli, uczucia i nadać znaczenie doświadczeniom wynikającym z choroby. Ma nauczyć jakie przyjąć najlepsze, dostosowane do danej osoby strategie planowania, aby zbudować relacje z innymi ludźmi, które będą następnie jej pomocne w dalszym samorozwoju.

 

Moduł 9: TOWARZYSZENIE I WSPIERANIE

Na Zachodzie już od dłuższego czasu osoby z doświadczeniem choroby psychicznej (będące w remisji) są aktywne zarówno w instytucjach zdrowia psychicznego, doradztwie, jak i wpływają na jakość usług psychiatrycznych. Aktywność ta opiera się na przekonaniu, że osoba która sama przeszła chorobę psychiczną najlepiej zna potrzeby i oczekiwania innych osób dotkniętych tą chorobą. Osoba wspierająca, która opiera się na własnych doświadczeniach może służyć jako pozytywny model. Osoby te są niezależne i spełniają funkcję eksperta, który jest niejako pośrednikiem pomiędzy profesjonalistami (lekarzami, terapeutami) a chorym. Osoba w remisji objaśnia i dzieli się wiedzą o metodach i zachowaniach, które były pomocne w procesie zdrowienia. Na zakończenie modułu uczestnicy będą znać zasady wspierania osób chorujących psychicznie, będą posiadać zróżnicowaną wiedzę i znaczenie jej zastosowania w procesie wspierania, poprzez komunikację i pracę wkładaną w budowanie relacji. Będą potrafili poddać refleksji własny styl wspiera innych.

 

Moduł 10: INTERWENCJA W KRYZYSIE

Celem modułu jest dostarczenie uczestnikom umiejętności bezpiecznego radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, rozwój empatii, rozumienie czym jest kryzys, dostarczenie strategii pokonywania kryzysów i przechodzenia przez trudne sytuacje życiowe. Dodatkowo celem jest nauka wspierania innych osób przeżywających różnego rodzaju kryzysy.

 

Moduł 11: UCZENIE SIĘ I NAUCZANIE:

Bardzo ważne jest, aby osoby z doświadczeniem choroby psychicznej brały aktywny udział w procesach kształcenia i edukacji profesjonalistów (lekarzy, terapeutów). Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia: „Zostało udowodnione, że aktywny udział osób z doświadczeniem choroby psychicznej i ich rodzin poprawia jakość opieki oraz usług psychiatrycznych. Powinni oni mieć swój jednakowy wkład w rozwój edukacji i w proces kształcenia, tak aby umożliwić profesjonalistom lepsze zrozumienie ich potrzeb.” (WHO, 2005:108) Zasoby wiedzy eksperckiej osób z doświadczeniem choroby mogą służyć zarówno pacjentom psychiatrycznym, jak i ich rodzinom oraz profesjonalistom, poprzez wzbogacenie ich wiedzy i umiejętności, a także jak najlepsze dopasowanie ich do potrzeb pacjentów. Aby „wiedza dzięki własnemu doświadczeniu” była korzystna i przydatna w procesach kształcenia innych, ważne jest, aby Edukator z Doświadczeniem został dobrze przygotowany do tej roli. Powianiem nauczyć się, jak mówić o swoim doświadczeniu i jak wykorzystać swoją wiedzę w całym procesie edukowania oraz towarzyszenia innym, nie naruszając przy tym własnych granic. Celem modułu jest:

– nauczenie uczestników zachowań i metod oraz dostarczenie wiedzy związanej z procesem nauczania i kształcenia

– nauczenie mówienia o własnym doświadczeniu, chroniąc własne granice

– posługiwanie się w sposób elastyczny technikami i metodami prezentacji

– przygotowanie dobrej prezentacji i przedstawienie jej

– nabycie umiejętności zaprezentowania w sposób ciekawy i praktyczny swojej wiedzy eksperckiej

 

Moduł 12: PODSUMOWANIE WARSZTATÓW

Celem modułu jest podsumowanie cyklu warsztatów, refleksja nad zdobytą wiedzą
i umiejętnościami oraz wypracowanie indywidualnego planu działania na przyszłość.

 

Terminy warsztatów zostaną podane wkrótce.

Zapraszamy do wzięcia udziału w kursie „Ekspert poprzez doświadczenie” osoby, które przeżyły kryzys zdrowia psychicznego.

W każdym tkwi potencjał zdrowienia i nawet najbardziej trudne przeżycia można wykorzystać pozytywnie pomagając innym.